Medezeggenschapsraad 

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.


Instemmings- en adviesrecht

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.
De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.
 
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur/schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het bestuur/schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
 

Verschil Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV)

Het belangrijkste verschil tussen de MR en de Oudervereniging is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Oudervereniging niet. Verder houdt de Oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De Oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen.
 
mr.arknv@jl.nu
De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage bij de directie. MR vergaderingen zijn openbaar, dus ouders zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorders bij te wonen. In de MR vergaderingen wordt gesproken over beleidsmatige zaken die de school aangaan, bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de formatie, de begroting etc. (personele zaken zijn geen onderwerp van gesprek). 
Wilt u een vergadering bijwonen als toehoorder of tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient u dit vóór de vergadering (minimaal 3 werkdagen) bij de MR-voorzitter aan te geven.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of ons een mail sturen.
Het mailadres van de MR: mr.arknv@jl.nu

Vergaderschema schooljaar 2019-2020:

dinsdag 1 oktober Kajuit 19.45 uur 
dinsdag 12 november Kajuit 19.45 uur 12-11-2019 Agenda MR
dinsdag 14 januari Kajuit 19.45 uur 
dinsdag 3 maart Kajuit 19.45 uur 
dinsdag 12 mei Kajuit 19.45 uur 
dinsdag 23 juni Kajuit 19.45 uur