Zorg voor leerlingen op De Ark

Algemeen

Op De Ark werken wij vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Die houden in dat wij in ons onderwijs rekening houden met de onderwijsbehoeften van kinderen: wat heeft het kind nodig?
Om deze onderwijsbehoeften in kaart te brengen, streven wij naar een goed contact tussen kinderen, ouders en school.

Tijdens de instructie en verwerking van de leerstof houden we rekening met de onderwijsbehoeften van het kind. Daar proberen we zo goed mogelijk bij aan te sluiten. 
Voor extra ondersteuning kan een leerling een periode begeleiding krijgen van een remedial teacher.  Op school is ook een uitgebreide orthotheek aanwezig waar de leerkracht extra hulpmiddelen kan vinden. Voor kinderen die meer aankunnen (meerbegaafden), hebben wij verrijkingsmateriaal in onze pluskasten.

Het leerlingvolgsysteem

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Er kunnen verschillen tussen de kinderen optreden. De school houdt hier rekening mee. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de kinderen met een leerlingvolgsysteem. Voor groep 1 en 2 gebruiken we het BOSOS- en ZIEN-systeem (dit zijn systematische observaties), een toets voor sociaal-emotionele ontwikkeling en (CITO-) toetsen voor taal en rekenen voor kleuters. Bij de groepen 3 t/m 8 worden, naast de toetsen die bij de methoden horen, in januari en mei/juni CITO-toetsen afgenomen op het gebied van rekenen, lezen en spelling. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen zij met ZIEN. 
De resultaten worden na de afnames besproken met de ouders.

Passend Onderwijs

Als uit onze gegevens en gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, wordt in overleg met de intern begeleider besproken wat de mogelijkheden zijn voor verder onderzoek en/of begeleiding. Voor onderzoek of advies kunen ook externe deskundigen worden ingeschakeld. Als de leerkracht en/of intern begeleider het noodzakelijk vinden, kunnen zij ook overleggen over leerlingen in het zorg- en adviesteam (ZAT). In dit adviesorgaan wordt overlegd met de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster. Vanuit Passend Onderwijs Haarlemmermeer kunnen wij een beroep doen op het Brugteam.
 

Contactpersonen:

- Aandachtsfunctionaris: Mary Botermans
- Interne vertrouwenspersoon/contactpersoon: Dini van Kooten en Anita de Koker

werken in de pluklas